Deel deze pagina

Zorg

Een Brede Zorg voor alle kinderen.

IK LEER... 

… dankzij een divers zorgteam.
Wij hebben extra aandacht voor een transparante opvolging en ondersteuning van alle kinderen. In ons team kunnen we rekenen op expertise van een logopediste en een ergotherapeute. Dit maakt dat we elk kind vanuit verschillende invalshoeken bekijken en bespreken.

… want ik weet dat iedereen meetelt.
We houden rekening met de verschillen tussen de kinderen, zowel op het vlak van hun eigen tempo, mogelijkheden, interesses en cultuur.

… in een krachtige leeromgeving.
Waarin we de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen vergroten, de weerbaarheid versterken, het kritisch denkvermogen verruimen en er voor zorgen dat elk kind centraal staat.

… mijn hele leven lang.
Ook de juffen en meesters leren voortdurend bij om jullie kind optimaal te kunnen ondersteunen in zijn/haar leerkansen.

IK LACH...

… door het warm hart van de leerkracht.
Het enthousiasme en de onvoorwaardelijke steun van de leerkracht zorgt ervoor dat jullie kind zich kan ontplooien tot de beste versie van zichzelf.

… want ik mag er zijn.
Ieder kind is uniek
Ieder kind is speciaal
Ieder kind is mooi
We zetten dagelijks in op de talenten van onze kinderen.

IK GROEI...

… als een kind in mijn context.
Jullie kind wordt bekeken in zijn/haar eigen gezin - omgeving - klasverband. We hechten hierbij belang aan het betrekken van alle partijen om zo rekening te houden met alle aspecten van de leef- en leeromgeving van jullie kind. Dit totaalbeeld is noodzakelijk voor het opvolgen van elk kind in zijn/haar groei - en leerproces.

… omdat er bruggen gebouwd worden.
Er wordt in team samengewerkt om jullie kind klaar te stomen voor het volgende jaar in zijn/haar schoolloopbaan. Jullie kind wordt niet enkel voorbereid in zijn ‘kennen’ maar ook in zijn ‘kunnen’. Het stimuleren van de zelfredzaamheid van elk kind is hierbij noodzakelijk zodat jullie kind leert zijn eigen weg te gaan.

… door een goede opvolging.
Er wordt specifieke aandacht besteed aan een opvolging waarbij observatie, overleg, evaluatie en bijsturing centraal staan.

Met een gerichte observatie proberen we de onderwijsbehoeften in kaart te brengen.
Een frequent en transparant overleg zorgt voor een stevige basis voor de opvolging van jullie kind. In dit overleg zijn de ouders, de klasleerkracht, het zorgteam en externen (kiné, logo…) aanwezig. De opvolging van jullie kind wordt tijdig geëvalueerd en bijgestuurd.

Piramide zorg

Ons zorgteam in de lagere school

Zorgcoördinator

Juf Silke Royaert/orthopedagoge (ZOCO kleuters)

Ik ben Silke Royaert. Vanaf dit schooljaar neem ik, samen met Laura en Lymke, de zorgcoördinatie op mij. Ik zal voornamelijk de kinderen van de kleuterschool opvolgen (zowel Vlindertuin als Tovertrein). Daarnaast zal ik ook enkele algemene ondersteunende taken uitvoeren.
 
Van opleiding ben ik orthopedagoge en ik ben mijn hart verloren aan het onderwijs. De afgelopen jaren deed ik al heel wat ervaring op in het basis-, secundair en hoger onderwijs. Ik hoop vanuit deze ervaring mee mijn steentje bij te dragen aan de zorgwerking van de Centrumschool.
 

Juf Laura Boeykens/ergotherapeute (ZOCO 1-2-3)

Ik ben juf Laura en de afgelopen schooljaren ging ik hier aan de slag als zorgleerkracht voor het 1e, 2e en 3e leerjaar. Vanaf dit schooljaar zal ik de zorgcoördinatie opnemen voor deze leerjaren. Dit betekent dat ik het aanspreekpunt bent indien u of uw kind vragen of problemen heeft. Qua opleiding ben ik geen leerkracht, maar wel een ergotherapeute. Dit maakt dat ik een andere kijk heb op bepaalde problemen. Door met verschillende blikken naar problemen te kijken, kunnen we het totaalplaatje aanpakken en het kind in zijn geheel centraal zetten. Laat dat nu net het allerbelangrijkste zijn voor ons diverse zorgteam.

Vanuit mijn opleiding ligt mijn focus op het motorische luik. Ik ben dan ook diegene die de kinderen (extra) begeleidt op bewegingsvlak. Naast mijn zorgfunctie in de lagere school, neem ik ook het motorische aspect in handen in de kleuterschool. Motoriek is mijn passie. En wat ben je met een passie als je ze met niemand deelt? Om die reden sta ik altijd paraat voor leerkrachten, ouders EN kinderen om met al hun vragen naar mij te komen. Ik zal hen altijd met raad en daad bijstaan om ieder kind individueel te gaan begeleiden. Ik merk namelijk vaak dat motoriek iets is waar ouders vaak 'vastlopen'. Daarom bied ik jullie graag de nodige tips en tricks aan waar wij zowel op school als jullie thuis mee aan de slag kunnen gaan.

 

Juf Lymke Celerier/orthopedagoge (ZOCO 4-5-6)

 

Ik ben juf Lymke en sta voornamelijk als zorgleerkracht in de bovenbouw (4de, 5de en 6de leerjaar). Samen met de klasleerkrachten bekijken wij hoe we deze zorguren het beste invullen om voor de leerlingen extra ondersteuning of net uitdaging te kunnen aanbieden. Dit zowel individueel als in groep.
Ook ben ik deel van ons team voor "Anderstalige Nieuwkomers", wat wil zeggen dat ik extra inzet op Nederlands begrijpen en spreken voor de kinderen die nog geen of weinig Nederlands beheersen. Wij hebben hiervoor een aparte werking in groepjes, dewelke vooral in namiddagen aan bod komen. We proberen hen op deze manier een taalbad te geven, waarin we elke maand een ander thema behandelen.
 
Net als Laura draag ik - met mijn diploma orthopedagogie - bij aan de diversiteit van ons zorgteam. Vanuit deze achtergrond probeer ik extra aandacht te hebben voor elk kind individueel, alsook voor hun emotioneel welzijn en mogelijke leerproblemen. 
 
Werken met kinderen is een passie, waardoor ik elke dag met veel plezier kom werken.
 

Zorgleerkrachten

  • Juf Kaat Robijns (Vlindertuin)

Hallo, ik ben juf Kaat en ben de zorgjuf in de Vlindertuin of ook wel Vlinderjuf genaamd. Als Vlinderjuf bied ik ondersteuning in de verschillende klassen. Zo kan ik onze kleuters extra begeleiden door de nodige oefeningen, spelletjes,.. aan te bieden. Dit allemaal op een speelse manier.

  • Juf Sam Pauwels (Tovertrein)

Ik ben juf Sam, zorgjuf van de kleuters in de Tovertrein. Op maat van elk kind werk ik aan verschillende ontwikkelingsdomeinen, vaardigheden en begrippen met heel wat concreet materiaal.

Bij de jongste kleuters help ik vooral overal waar nodig in de klas (bv. spel- en knutselactiviteiten mee begeleiden, ondersteunen van de zindelijkheidstraining, zich goed laten voelen in hun klasje,...). Bij de oudste kleuters blijf ik soms in de klas, maar soms neem ik ook eens een groepje apart om extra te oefenen op dingen die aanbod kwamen in de klas (bv. tellen, fijne motoriek, taalstimulering,...). Verder doe ik ook op regelmatige basis schrijfdans aan de hand van de methode Krullenbol in alle onze klassen van de kleuterschool.

Waar sommige kinderen extra begeleiding nodig hebben, hebben anderen dan weer extra uitdaging nodig. De ontwikkelingen en vaardigheden van de kleuters worden nauw opgevolgd. 

 

  • Juf Lien Verhasselt (1e leerjaar)

Ik ben juf Lien.  In de namiddag ben ik klastitularis van 1B en in de voormiddag ben ik zorgjuf in het eerste leerjaar.  Tijdens heel wat taal- en rekenlessen staan we dus met twee juffen in de klas.  Dit betekent een paar ogen, een paar oren  én een paar handen extra.  Zo kunnen we nog beter differentiëren om te voldoen aan de noden en de behoeften van elk kind. 

  • Juf Anneke Smet (2e leerjaar)

Hallo, Ik ben juf Anneke. Ik ben ongeveer 24 jaar geleden afgestudeerd aan de Hogeschool te Mechelen als leerkracht lager onderwijs. Ik heb dan 23 jaar in het tweede leerjaar te Willebroek les gegeven. Sinds begin vorig jaar kwam ik op een punt in mijn leven dat ik me de volgende vraag stelde: “Wil ik dit nog ongeveer 20 jaar verderzetten?” Mijn antwoord was nee. Sinds maart 2023 geef ik met veel plezier hier les als zorgleerkracht. Ik wil echt mijn steentje bijdragen voor alle kinderen. Ik wil hen het gevoel geven dat onze school een warm nest is voor iedereen. Het kind komt op de eerste plaats. Ik wil elk kind de kans geven om zich te ontwikkelen op zijn of haar niveau door hen aan te moedigen en hen onderwijs op maat aan te bieden. Ik wil mijn aandacht richten op het hele kind en oog hebben voor zowel het cognitief,  fysiek, psychisch als het socio-emotioneel aspect. Ik wil dit schooljaar goed voor jullie zorgen.

  • Juf Ann Clerbout (3e leerjaar)

 

  • Juf Kato Moreels (4e, 5e en 6e leerjaar)

 

  • Juf Conny Palstermans (5e leerjaar)
 
 
 

 

 

Zorg01