Deel deze pagina

Zorg

Een Brede Zorg voor alle kinderen.

IK LEER... 

… dankzij een divers zorgteam.
Wij hebben extra aandacht voor een transparante opvolging en ondersteuning van alle kinderen. In ons team kunnen we rekenen op expertise van een logopediste en een ergotherapeute. Dit maakt dat we elk kind vanuit verschillende invalshoeken bekijken en bespreken.

… want ik weet dat iedereen meetelt.
We houden rekening met de verschillen tussen de kinderen, zowel op het vlak van hun eigen tempo, mogelijkheden, interesses en cultuur.

… in een krachtige leeromgeving.
Waarin we de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen vergroten, de weerbaarheid versterken, het kritisch denkvermogen verruimen en er voor zorgen dat elk kind centraal staat.

… mijn hele leven lang.
Ook de juffen en meesters leren voortdurend bij om jullie kind optimaal te kunnen ondersteunen in zijn/haar leerkansen.

IK LACH...

… door het warm hart van de leerkracht.
Het enthousiasme en de onvoorwaardelijke steun van de leerkracht zorgt ervoor dat jullie kind zich kan ontplooien tot de beste versie van zichzelf.

… want ik mag er zijn.
Ieder kind is uniek
Ieder kind is speciaal
Ieder kind is mooi
We zetten dagelijks in op de talenten van onze kinderen.

IK GROEI...

… als een kind in mijn context.
Jullie kind wordt bekeken in zijn/haar eigen gezin - omgeving - klasverband. We hechten hierbij belang aan het betrekken van alle partijen om zo rekening te houden met alle aspecten van de leef- en leeromgeving van jullie kind. Dit totaalbeeld is noodzakelijk voor het opvolgen van elk kind in zijn/haar groei - en leerproces.

… omdat er bruggen gebouwd worden.
Er wordt in team samengewerkt om jullie kind klaar te stomen voor het volgende jaar in zijn/haar schoolloopbaan. Jullie kind wordt niet enkel voorbereid in zijn ‘kennen’ maar ook in zijn ‘kunnen’. Het stimuleren van de zelfredzaamheid van elk kind is hierbij noodzakelijk zodat jullie kind leert zijn eigen weg te gaan.

… door een goede opvolging.
Er wordt specifieke aandacht besteed aan een opvolging waarbij observatie, overleg, evaluatie en bijsturing centraal staan.

Met een gerichte observatie proberen we de onderwijsbehoeften in kaart te brengen.
Een frequent en transparant overleg zorgt voor een stevige basis voor de opvolging van jullie kind. In dit overleg zijn de ouders, de klasleerkracht, het zorgteam en externen (kiné, logo…) aanwezig. De opvolging van jullie kind wordt tijdig geëvalueerd en bijgestuurd.

Piramide zorg

Ons zorgteam in de lagere school

Zorgcoördinator

Juf Sally Albrecht

Zorgleerkrachten

  • Juf Kaat Robijns (Vlindertuin)

Hallo, ik ben juf Kaat en ben de zorgjuf in de Vlindertuin of ook wel Vlinderjuf genaamd. Als Vlinderjuf bied ik ondersteuning in de verschillende klassen. Zo kan ik onze kleuters extra begeleiden door de nodige oefeningen, spelletjes,.. aan te bieden. Dit allemaal op een speelse manier.

  • Juf Sam Pauwels (Tovertrein)

Ik ben juf Sam, zorgjuf van de kleuters in de Tovertrein. Op maat van elk kind werk ik aan verschillende ontwikkelingsdomeinen, vaardigheden en begrippen met heel wat concreet materiaal.

Bij de jongste kleuters help ik vooral overal waar nodig in de klas (bv. spel- en knutselactiviteiten mee begeleiden, ondersteunen van de zindelijkheidstraining, zich goed laten voelen in hun klasje,...). Bij de oudste kleuters blijf ik soms in de klas, maar soms neem ik ook eens een groepje apart om extra te oefenen op dingen die aanbod kwamen in de klas (bv. tellen, fijne motoriek, taalstimulering,...). Verder doe ik ook op regelmatige basis schrijfdans aan de hand van de methode Krullenbol in alle onze klassen van de kleuterschool.

Waar sommige kinderen extra begeleiding nodig hebben, hebben anderen dan weer extra uitdaging nodig. De ontwikkelingen en vaardigheden van de kleuters worden nauw opgevolgd. 

  • Juf Laura Boeykens (onderbouw + kleuters)

Ik ben juf Laura en ik ben zorgleerkracht in de onderbouw. Dit betekent dat ik de zorg opneem van het eerste tot en met het derde leerjaar. Ik bied zowel individuele zorg als zorg op klasniveau. Qua opleiding ben ik geen leerkracht, maar wel een ergotherapeute. Dit maakt dat ik een andere kijk heb op bepaalde problemen. Door met verschillende blikken naar problemen te kijken, kunnen we het totaalplaatje aanpakken en het kind in zijn geheel centraal zetten. Laat dat nu net het allerbelangrijkste zijn aan ons diverse zorgteam.

Vanuit mijn opleiding ligt mijn focus enorm op het motorische luik. Ik ben dan ook diegene die de kinderen (extra) begeleidt op bewegingsvlak. Naast mijn zorgfunctie in de lagere school, neem ik ook het motorische aspect in handen in de kleuterschool. Motoriek is mijn passie. En wat ben je met een passie als je ze met niemand deelt? Om die reden sta ik altijd paraat voor leerkrachten, ouders EN kinderen om met al hun vragen naar mij te komen. Ik zal hen altijd met raad en daad bijstaan om ieder kind individueel te gaan begeleiden.

  • Juf Ilka Guldix (onderbouw)

 

  • Juf Lymke Celerier
Ik ben juf Lymke en sta voornamelijk als zorgleerkracht in de bovenbouw (4de, 5de en 6de leerjaar). Samen met de klasleerkrachten bekijken wij hoe we deze zorguren het beste invullen om voor de leerlingen extra ondersteuning of net uitdaging te kunnen aanbieden. Dit zowel individueel als in groep.
Ook ben ik deel van ons team voor "Anderstalige Nieuwkomers", wat wil zeggen dat ik extra inzet op Nederlands begrijpen en spreken voor de kinderen die nog geen of weinig Nederlands beheersen. Wij hebben hiervoor een aparte werking in groepjes, dewelke vooral in namiddagen aan bod komen. We proberen hen op deze manier een taalbad te geven, waarin we elke maand een ander thema behandelen.
 
Net als Laura draag ik - met mijn diploma orthopedagogie - bij aan de diversiteit van ons zorgteam. Vanuit deze achtergrond probeer ik extra aandacht te hebben voor elk kind individueel, alsook voor hun emotioneel welzijn en mogelijke leerproblemen. 
 
Werken met kinderen is een passie, waardoor ik elke dag met veel plezier kom werken.
 
  • Juf Febe Van Hoeck
Ik ben juf Febe en ik ben zorgjuf in de onderbouw, dit voornamelijk in het eerste en het derde leerjaar. In deze klassen bied ik individuele zorg aan de kinderen maar eveneens ook op klasniveau. Daarnaast werk ik overkoepelend over alle jaren met de anderstalige leerlingen. Deze leerlingen leer ik de Nederlandse taal. Dit doen we aan de hand van het aanbieden van verschillende thema's. Deze variëren van het thema de school tot het lichaam maar ook de herfst, de winter,... en nog zo veel meer.
 
Ikzelf ben afgestudeerd als leerkracht lichamelijke opvoeding. Vervolgens heb ik nog een banaba zorgverbreding en remediërend leren bijgestudeerd en hierna ben ik 1 jaar gaan werken in het bijzonder onderwijs type basisaanbod als klasleerkracht. Omdat ik mij nog meer wou specialiseren heb ik hierop volgend nog een bachelordiploma toegepaste psychologie behaald. Door deze diploma's heb ik een andere kijk op de school en klasvloer en draag ik zo bij aan het zorgteam. Ik vind het heel belangrijk dat elk kind centraal staat en zich goed voelt op school.
Hierdoor geef ik ook steeds aan de kinderen mee dat als ze even iets kwijt willen ze mij steeds kunnen aanspreken voor een gesprek.

 

 

Zorg01

 

 

Zorg 01        Zorg03        Zorg04        Zorg05